Reklamace

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodu Babolatplayshop.cz, u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době. Součástí jsou i obchodní podmínky.

Při prodeji obdrží zákazník fakturu na toto zboží, která slouží i jako záruční list a návod k použití. Zaplacením zboží zákazník zároveň potvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami. Zboží lze převzít osobně od prodávajícího nebo od dopravce, který ho doručí na základě zákazníkovy objednávky.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky
Jedná se o lhůtu stanovenou platnými právními předpisy. Výrobce může poskytovat na své výrobky záruku delší, než stanoví tyto předpisy. U každého zboží je záruční lhůta uvedena. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení dokladu. V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také nový záruční list (doklad o koupi). Při případné další reklamaci se uvedený postup opakuje.

b) Uplatnění záruky
Pokud budete zasílat (nebo přinesete do kamenné prodejny) k reklamaci jakoukoliv raketu, je nutné, aby daná raketa byla zaslána (přinesena) v takovém stavu, kdy došlo k jejímu poškození (tj. včetně výpletu). Pokud bude raketa zaslána (přinesena) na reklamaci bez výpletu, výrobce není schopen danou reklamaci relevantně posoudit a reklamaci automaticky neuznává.

c) Zánik záruky
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, jestli:

  • výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a měl by o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
  • byly porušené ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku
  • výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci
  • výrobek byl poškozen působením živlů
  • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

3. Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě babolatplayshop.cz, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.

4. Práva a povinnosti zákazníka

Než zákazník převezme zboží zakoupené v internetovém obchodě babolatplayshop.cz, má právo si je ve vlastním zájmu dobře prohlédnout a o případných prohlídkou zjištěných závadách neprodleně informovat prodejce a dopravce, který výrobek přivezl.

Zákazník má právo odmítnout převzít zboží s poškozeným obalem nebo s jinými zjevnými známkami poškození.

Zákazník (odběratel) je povinen neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat prodejce (obchodníka, který vyhotovil fakturu) o jakýchkoliv rozdílech mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) a o případných jiných chybách ve faktuře. V opačném případě může dojít k tomu, že pozdější reklamace nebude prodejcem uznána.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 1.1.2016. Provozovatel internetového obchodu babolatplayshop.cz si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.